instagram xxl rezervacny system

Super ceny cvičení – už od 2,50 €!

Chránená dielňa

work-relaxInfo pre zamestnávateľov!

ŠTÚDIO relax je chránenou dielňou od roku 2005. Prostredníctvom našich služieb vám ponúkame inú úroveň chránenej dielne, kde za svoje peniaze dostanete na jednom mieste kvalitné a pestré služby v príjemnom prostredí a za rozumné ceny!

Zamestnávate osoby so zdravotným postihnutím? Ak nie, máme pre vás ponuku, ako efektívne využiť svoje finančné prostriedky a neodvádzať ich bez úžitku.

Zadanie zákazky chránenej dielni = ušetrenie Vašich financií za povinný podiel ZPS zamestancov!

Zo Zákona o službách zamestnanosti č. 5 z roku 2004 totiž vyplýva pre každého zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím /3,2 % z celkového priemerného počtu za rok – § 63/.

Pokiaľ túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohoto podielu Úradu práce vo výške trojnásobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka, ktorý predkladáte vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka /§65/.

Existuje ale aj druhá možnosť, a to zadať zákazku chránenej dielni, tak aby súčasťou ceny zákazky boli náklady na mzdy občanov so zdravotným postihnutím a odvody zamestnávateľa v sume 3-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1.januáru kalendárneho roka za ktorý zamestnávateľ plní /napríklad pre rok 2010 je to 780,-Eur /, na započítanie jednej chýbajúcej osoby /§64/.

Sumu celkovej ceny práce našich zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorú Vám vyčíslime vždy ku každej faktúre v potvrdení o zadaní zákazky chránenej dielni, si odpočítate od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu týchto zamestnancov. Takto ušetrené financie určite radi využijete pre ďalšie zveľaďovanie Vašej firmy.

Naša obchodná spolupráca by sa od bežnej zákazky – objednávky líšila iba potvrdením, ktoré Vám zašleme po obdržaní Vašej úhrady. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu.

Pre príslušný UPSVaR teda dodáte do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka:

  • naše potvrdenie o realizácii zákazky
  • fotokópiu objednávky (zmluvy)
  • fotokópia dokladu o zaplatení zákazky

Spôsob realizácie zákazky:

Po podpise zmluvy, príp. po obdržaní objednávky, Vám dodáme faktúru na dohodnutý finančný objem spolu so službami z našej ponuky.

S realizáciou tohto zákona v praxi máme už dlhoročné skúsenosti, a preto vám aj radi poradíme.

Spojte príjemné s užitočným a čerpanie zákazky si naozaj užijete!

Sme si istí, že naša spolupráca by Vám priniesla nielen úsporu vo forme náhradného plnenia, ale aj regeneráciu pracovných síl vašich zamestnancov a dobrý pocit z podpory zamestnávania.

Všetky ďalšie otázky Vám zodpovieme na tlf. č: 0905 720 021 (Mgr. M. Tomčány)